Условия за ползване

„Ведра Интернешънъл“ АД си запазва правото да прави допълнения, изтрива или модифицира информация по всяко време без предварително уведомление. Разпоредбите в Условията за ползване не създават никакво договорно или друго законно право за или от името на някоя от страните.

Без гаранция или обезпечение

„Ведра Интернешънъл“ АД се ангажира да поддържа сайта си актуален. Въпреки това, „Ведра Интернешънъл“ АД не гарантира точността и пълнотата на информацията, съдържаща се в този сайт. Освен за преки щети, причинени от умишлено неправомерно поведение на „Ведра Интернешънъл“ АД или груба небрежност, „Ведра Интернешънъл“ АД не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални, наказателни, случайни или други последващи вреди, произтичащи от или във връзка с посещението ви на този уебсайт, включително без ограничения, загубени печалби, прекъсване на дейността и загуба на програми или електронни данни. За удобство на нашите посетители „Ведра Интернешънъл“ АД предоставя линкове към други сайтове. Въпреки това, някои връзки на този сайт водят до ресурси, разположени на сървъри, поддържани от трети страни, над които „Ведра Интернешънъл“ АД няма контрол. „Ведра Интернешънъл“ АД не носи отговорност за съдържанието на трети страни или последствията от използването му.

Експертни съвети или становище

Като полезен ресурс за нашите посетители този сайт може да съдържа експертни мнения. Информацията в този сайт, идентифицирана като експертно мнение или достъпна от този сайт чрез хипервръзка, представлява мненията на съответните експерти, които не са непременно тези на „Ведра Интернешънъл“ АД.

Интелектуална собственост

Моля, имайте предвид, че политиката на „Ведра Интернешънъл“ АД е да прилага своите права върху интелектуалната собственост в максимална степен, както е посочено в приложимите закони, включително наказателни санкции. Търговските марки, логото и марките за услуги (общо наричани “търговски марки”), показани на този сайт, са търговски марки, притежавани или лицензирани от „Ведра Интернешънъл“ АД. Нищо на този сайт не трябва да се тълкува като предоставяне, по подразбиране или по друг начин, на лиценз или право върху търговските марки без изричното писмено разрешение на „Ведра Интернешънъл“ АД или ако не е „Ведра Интернешънъл“ АД, собственикът на търговската марка. В допълнение, всяко възпроизвеждане, препредаване, модифициране или използване на съдържанието на този сайт за други, освен лични, нетърговски цели, изисква предварително писмено съгласие на „Ведра Интернешънъл“ АД.